Livsmedelskontroll vid kris och krig

2023-01-11

Hela Sveriges befolkning ska ha tillgång till säker mat och dricksvatten även vid kris och krig. Därför har Livsmedelsverket tagit fram en handbok som ska hjälpa Sveriges kontrollmyndigheter att förbereda sig för kris- och krigssituationer.

Idag publicerar Livsmedelsverket handboken Livsmedelskontroll vid kris och höjd beredskap. Handboken vänder sig framförallt till chefer och övrig kontrollpersonal vid myndigheter som kontrollerar att livsmedelsproducenter, restauranger och butiker producerar, tillagar och säljer livsmedel på ett säkert sätt.

- Att vi alla får äta säkra livsmedel och att ingen tillverkare fuskar med maten är avgörande även i en krissituation. Därför hjälper vi nu kontrollmyndigheterna att organisera sig så att även kontrollen kan fungera under ansträngda förhållanden, säger Alexander Sobestiansky, statsinspektör vid Livsmedelsverket.

Handboken stödjer kontrollmyndigheterna med att komma igång med planeringen och att bygga upp sin beredskap, bland annat genom att ta fram och vidareutveckla beredskapsplaner. Handboken ger också en översikt över Sveriges beredskapssystem och en förståelse för de krav som ställs på ledarskap och kommunikation vid en samhällsstörning.

Projektet finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och leds av Livsmedelsverket. I projektgruppen ingår även representanter från flera länsstyrelser och kommuner.

Livsmedelsverkets arbete med livsmedelsberedskap

Handboken är en av flera pusselbitar som stärker livsmedelskontrollen i Sverige så att verksamheten ska fungera även vid kris och krig. Livsmedelsverket tar bland annat fram olika utbildningar på området.

Livsmedelsverket har, tillsammans med andra myndigheter, flera uppdrag för att bygga upp en uthållig beredskap. Som sektorsansvarig myndighet stödjer och samordnar Livsmedelsverket också de andra beredskapsmyndigheterna i livsmedelsförsörjnings- och dricksvattensektorn.

Mer information för journalister
Livsmedelsverkets presstjänst 018-17 53 40