Länsstyrelsernas kontroll granskad

2022-06-09

Samordning och likabehandling kan förbättras i länsstyrelsernas kontroll av livsmedelsföretag. Det visar Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets gemensamma rapport om länsstyrelsernas kontroll inom den så kallade primärproduktionen.

Företag som jobbar med att odla och skörda grönsaker, föda upp djur före slakt, producera ägg och mjölk, fiska och jaga ägnar sig åt så kallad primärproduktion. I många fall är det länsstyrelserna som är ansvariga för att kontrollera dessa företag. Nu har Livsmedelsverket och Jordbruksverket tillsammans granskat hur landets länsstyrelser genomför denna kontroll.

- Länsstyrelserna har en viktig roll i kontrollen av företag som producerar mat i Sverige. I slutändan handlar det om att alla konsumenter ska ha tillgång till säker mat och att företagen ska göra rätt. Då är det också viktigt att kontrollen har effekt, säger Cecilia Svärd, chef för Livsmedelsverkets utvärderingsavdelning.

Viktigt att företag behandlas lika

En av de viktigaste slutsatserna i rapporten är att länsstyrelserna behöver bli bättre på att agera lika gentemot företag som gör fel. Detta för att undvika att aktörer i olika delar av landet behandlas olika och för att säkerställa att kontrollen ger resultat genom att de brister som noteras vid kontroll verkligen åtgärdas.

- Länsstyrelserna behöver diskutera detta gemensamt. Samtidigt är det är positivt att samtliga länsstyrelser har upprättat en åtgärdsplan för att förbättra kontrollen. Vi hoppas det kommer att leda till ökad likabehandling av företag över hela landet, säger Cecilia Svärd.

Andra slutsatser av revisionen av länsstyrelsernas kontroll:

  • Länsstyrelsernas kontroll fungerar väl där det finns vägledning från de centrala verken, och mindre bra där det saknas.
  • Kontrollen på livsmedelsområdet skulle gynnas av gemensamma provtagningsprojekt som koordineras centralt, och genom att den nationella kontrollplaneringen även omfattar val av kontrollmetod.
  • Inom områdena djurhälsa och veterinärmedicinska preparat behövs nationella föreskrifter från Jordbruksverket om uttag av avgifter vid kontroll som inte ursprungligen varit planerad,  om länsstyrelserna ska kunna ta ut sådana avgifter.
  • Länsstyrelserna behöver på ett bättre sätt säkerställa att kontrollverksamheten är lämplig och verkningsfull för att nå lagstiftningens krav. Då behövs en fungerande verifiering och uppföljning av verksamheten.

Sammanfattningsvis har revisionerna haft en positiv effekt på kontrollen, eftersom endast ett fåtal rekommendationer kvarstod efter avslutad uppföljning.

Kontrollen i Sverige

I Sverige ska myndigheternas kontroller bekräfta att aktörerna uppfyller lagstiftningens krav på livsmedels- och fodersäkerhet, och följer bestämmelserna om djurhälsa, smittskydd, djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel.

Kontrollen ska genomföras regelbundet och så ofta som det är lämpligt. Kontrollen ska vara riskbaserad, vilket betyder att verksamheter som innebär störst risk för konsumenterna ska få mer kontroll, och kontrollen ska också vara lämplig för att nå målen i lagstiftningen, rättssäker och verkningsfull.

Flera myndigheter i den offentliga kontrollen

I Sverige utförs den offentliga kontrollen av flera myndigheter. Dessa är Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, länsstyrelserna (i primärproduktionen), de kommunala kontrollmyndigheterna och Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM).

Ytterligare upplysningar för journalister:

Livsmedelsverkets presstjänst 018-17 53 40