Förslag: Restauranger och storhushåll ska informera om ursprungsland för köttet som serveras

2021-06-30

Åtta av tio vill veta vilket land köttet kommer från när de äter på restaurang eller i storhushåll. Livsmedelsverket redovisar nu ett uppdrag  från regeringen om att det ska bli obligatoriskt att lämna sådan ursprungsinformation.

Bra information är en förutsättning för att kunna göra medvetna val och många konsumenter vill veta ursprunget på köttet även när det serveras på restaurang. Kött från nöt, gris, får, get och fågel som köps i butik måste redan i dag vara märkt med information om ursprung.

Förslaget, som tagits fram med anledning av regeringsuppdraget, innebär att restauranger och andra storhushåll ska informera konsumenterna om vilket land det kött som serveras kommer från. Reglerna föreslås gälla kött från nöt, gris, får, get och fågel. Förslaget handlar om att vidareförmedla till konsumenterna de uppgifter om ursprung som restauranger och andra storhushåll redan har. Informationen ska även kunna lämnas skriftligt eller muntligt.

- Det här förslaget innebär förstås ökade krav på restauranger och andra storhushåll. Men vår ambition har varit att lämna ett förslag som så långt som möjligt hålla nere kostnaderna och de administrativa bördorna för de företag som berörs, säger Elin Häggqvist, chefsjurist på Livsmedelsverket.

Uppdraget kommer från regeringen

Livsmedelsverket har av regeringen fått i uppdrag att ta fram ett underlag för en svensk anmälan till EU-kommissionen om nationella bestämmelser om ursprungsinformation för kött som serveras på restaurang och i andra storhushåll. Med storhushåll avses exempelvis även caféer och restauranger inom vård, skola och omsorg. Förslaget har varit på remiss hos berörda branschföreträdare, konsumentorganisationer och kontrollmyndigheter.

Livsmedelsverket redovisar uppdraget till regeringen den 30 juni. Regeringen måste därefter anmäla de nationella bestämmelserna till EU-kommissionen och övriga medlemsstater innan beslut om nya föreskrifter kan fattas.

Ytterligare upplysningar för journalister: 
Livsmedelsverkets presstjänst 018-17 53 40