Förebygga brist på kemikalier för rening av dricksvatten och avloppsvatten

2021-12-09

En brist på reningskemikalier för dricksvatten och avloppsvatten i Sverige skulle kunna få besvärliga konsekvenser. Därför arbetar myndigheter och andra aktörer aktivt för att förebygga och hantera en sådan situation.

För att producera dricksvatten och för att rena avloppsvatten krävs kemikalier. Den största delen av kemikalierna används för avloppsrening och en mindre del till dricksvattenproduktion. Sverige saknar idag lager av reningskemikalier, vilket gör att dricksvattenförsörjning och avloppsrening är beroende av att olika leveranskedjor fungerar. Därför kan tillgången till sådana kemikalier av olika anledningar skifta snabbt.

– Det finns ingen brist just nu. Det skulle dock kunna ändras snabbt eftersom vi lever i en instabil omvärld och ser exempel på störningar i leveranskedjor. Därför arbetar myndigheter, kemikalieproducenter och ansvariga för dricksvatten- och avloppsrening för att förebygga och hantera en eventuell bristsituation. Det är en del av uppbyggnaden av Sveriges civila försvar, säger Mats Johansson, chef på Livsmedelsverkets avdelning för krisberedskap och civilt försvar.

Dricksvatten går före rening av avloppsvatten

Ett exempel på myndigheternas åtgärder är den vägledning som tagits fram för hur reningskemikalier kan fördelas mellan dricksvatten och avlopp vid en bristsituation. Eftersom dricksvattenproduktion och avloppsrening använder samma reningskemikalier skulle det kunna bli nödvändigt att prioritera användningen.

Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och branschorganisationen Svenskt Vatten har tillsammans tagit fram vägledningen som ska stödja myndigheter och aktörer i att hantera en sådan prioriteringssituation. Myndigheterna är eniga om att, vid en eventuell brist, prioritera dricksvatten före rening av avloppsvatten.

Eftersom den största andelen kemikalier används för avloppsrening och en mindre del för dricksvattenproduktion bedömer Livsmedelsverket att det går att klara dricksvattenproduktionen även vid en bristsituation.

– Det är svåra avvägningar där viktiga intressen ställs mot varandra, men dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Att prioritera är dock bara en – och kanske den sista – av de åtgärder som är möjliga vid en brist. Det viktiga är att vi tillsammans arbetar med att stärka beredskapen för en situation där tillgången inte är som normalt, säger Mats Johansson, chef på Livsmedelsverkets avdelning för krisberedskap och civilt försvar.

Gemensamt arbete för att minska risker

På avloppssidan skulle en minskad kemisk rening leda till en högre andel fosfor och organiskt material i avloppsvattnet, vilket i sin tur kan öka risken för bland annat algblomning. I ett läge med brist kommer myndigheter och reningsverk arbeta tillsammans för att minimera negativ påverkan på miljön.

Om en brist uppkommer kommer vägledningen att börja tillämpas. Vägledningen är bara ett av flera arbeten som Livsmedelsverket, tillsammans med andra myndigheter och aktörer, gör för att stärka beredskapen inom svensk dricksvattenförsörjning.