Flera kemiska ämnen minskar men miljögifterna finns kvar

2021-06-28

De flesta analyserade livsmedel innehåller halter av kemiska ämnen och mögelgifter under gränsvärdena. Men halterna av dioxiner är ännu höga i fisk från Bottenhavet och Bottenviken. Det visar Livsmedelsverkets två rapporter för analyser åren 2014-2020.

Livsmedelsverket kontrollerar årligen om halter av dioxiner och andra hälsoskadliga ämnen överskrider gränsvärdena i livsmedel. Nu kommer två rapporter som redovisar halterna i olika kategorier av hälsoskadliga ämnen under åren 2014 -2020. Rapporterna visar resultat av sammanlagt 1558 prover.

Flera kemiska ämnen och toxiner har minskat

I den ena rapporten redovisas hur mycket av ämnen som svampgifter, metaller, nitrat, polycykliska aromatiska kolväten, PAH, som finns i olika livsmedel. I första hand har livsmedel som tidigare stuckit ut med högre halter och livsmedel för barn valts ut för provtagning.

– Glädjande nog är det bara ett fåtal livsmedel som haft halter över gränsvärdet i provtagningsprogrammen säger Petra Bergkvist statsinspektör på Livsmedelsverket.

Det var till exempel några prover med ris som innehöll mögelgift eller oorganisk arsenik över gränsvärdet. De företag som sålt produkterna har kontaktats av livsmedelskontrollen i sin kommun.

Dioxin och PCB – halterna sjunker men är fortfarande höga i Bottniska viken

Den andra rapporten visar halterna av dioxin och PCB i framför allt olika fiskarter men även i bland annat kött och ägg. I de flesta proverna ligger halterna under gränsvärdena. Men sik och ål från Vänern och Vättern ligger ofta över gränsvärdet.

I strömming från Bottniska viken finns också fortfarande höga halter dioxin och PCB.  Tre fjärdedelar av strömmingsproverna ligger över den nivån som gäller som gränsvärde inom övriga EU. I området som kallas egentliga Östersjön, söder om Ålands hav, är halterna lägre och ligger ofta under det gränsvärde som gäller inom EU.

Halterna av dioxiner och PCB sjunker, men mycket sakta i lax från Bottniska viken. Halterna är högre i större och äldre laxar än i mindre laxar.

-  Det är mycket positivt att trenden med långsamt sjunkande halter av dioxin och PCB i miljön och vår mat fortsätter. Men eftersom halterna i fet fisk från Östersjöområdet fortfarande ligger på en hög nivå är det viktigt att man följer våra kostråd för dessa fiskarter, säger Petra Bergkvist, statsinspektör på Livsmedelsverket

Det finns mer dioxiner i ekologiska ägg än i ägg från konventionell produktion. Det beror till största delen på det foder som ekologiska hönor äter. Fodret har ändrats sedan ett par år, vilket minskade halterna i ekologiska ägg. Men de innehåller fortfarande mer dioxiner än ägg från konventionell produktion.