Efsa fastställer bedömning av PFAS-ämnen

2020-09-17

Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsa, fastställer nu sin bedömning av hur mycket PFAS-ämnen man kan få i sig utan risk för hälsan.

PFAS-ämnen är kemikalier som är vitt spridda i miljön och som de allra flesta i Sverige får i sig mest av från  maten och inomhusmiljön. Men på platser där dricksvattnet har förorenats av PFAS, till exempel brandövningsplatser, kan dricksvattnet svara för en större del av det man får i sig.

Efsa fastställer nu ett nytt lägre riktvärde för den mängd som bedöms vara säker att få i sig varje vecka hela livet utan hälsorisker. Bedömningen har varit ute på remiss under våren och nu skärper man bedömningen ytterligare efter synpunkter från EUs medlemsstater. Det nya fastslagna värdet är 4,4 nanogram per kilo kroppsvikt och vecka och gäller för fyra olika PFAS-ämnen tillsammans.

- Att Efsa fastställer sin bedömning är bra. Detta riktvärde signalerar tydligt att vi måste sluta släppa ut PFAS-ämnen i miljön som till slut hamnar i dricksvattnet och maten. De  flesta i Sverige får i dag i sig mindre PFAS än det nya riktvärdet. Men på platser där dricksvattnet är förorenats av höga halter kan riktvärdet överskridas, säger Emma Halldin Ankarberg, toxikolog på Livsmedelverket

Gränsvärde för dricksvatten

Livsmedelsverket har sedan 2014 haft en åtgärdsgräns för PFAS i dricksvatten och har sedan dess uppmanat alla kommuner att undersöka om PFAS-ämnen riskerar förorena dricksvattnet. I dagsläget är rekommendationen att kommunerna sänker halterna av PFAS-ämnen i dricksvattnet så mycket som möjligt om de är över 90 nanogram per liter vatten – en så kallad åtgärdsgräns.  

Nu arbetar även EU med att fastställa juridiska gränsvärden för flera olika PFAS i dricksvatten i ett dricksvattendirektiv. Detta direktiv anger vad EU-länderna minst måste uppfylla och länderna kan välja att ställa hårdare krav. Dricksvattendirektivet beräknas vara beslutat i december 2020.

- Livsmedelsverket följer nu upp vilka halter PFAS det finns i Sveriges dricksvatten i förhållande till de föreslagna gränsvärdena i dricksvattendirektivet och Efsas nya bedömning av giftigheten av dessa ämnen, säger Emma Halldin Ankarberg.

Fakta om PFAS-ämnen

PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) är ett samlingsnamn för en stor grupp ämnen. De förekommer inte naturligt, utan började framställas i mitten av 1900-talet på grund av sina speciella kemiska egenskaper. De största källorna till PFAS i mat är enligt Efsa dricksvatten, fisk, frukt och ägg. Flera PFAS-ämnen har förbjudits men många finns kvar i miljön långt efter att de slutat användas.