Beslut om nytt system för avgifter i livsmedelskontrollen

2021-07-01

Tydliga och förutsägbara kontrollavgifter som bidrar till en effektiv kontroll är målsättningen för ett nytt avgiftssystem som nu beslutats av Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket har nu fattat beslut om ett nytt avgiftssystem för den kontroll som sker hos de livsmedelsföretag som myndigheten kontrollerar. Varje livsmedelsföretag ska bära kostnaden för sin kontroll och olika företag kommer att påverkas på olika sätt av det nya avgiftssystemet. Arbetet med ett nytt avgiftssystem är effekten av både ny EU-lagstiftning och ny nationell lagstiftning.

Betalning ska ske efter utförd kontroll

Från och med den 1 januari 2022, när det nya avgiftssystemet införs så ska kontrollen betalas efter att kontroll har genomförts. Livsmedelsverket inför så kallad efterhandsdebitering. Detta är nytt och har efterfrågats av företagen. Tidigare har kontrollen generellt sett betalats i förväg.

Regeringsuppdrag om slakterier och vilthanteringsanläggningar.

Livsmedelsverket har ett uppdrag från regeringen att ta fram ett avgiftssystem för slakterier och vilthanteringsanläggningar där verket särskilt ska underlätta för småskalig slakt. Slakterier som planerar sin verksamhet väl skapar förutsättningar för en effektiv kontroll och en lägre avgift. Kontrollen tar då mindre tid och färre timmar kan debiteras. Både stora och små slakterier samt vilthanteringsanläggningar kan genom det nya avgiftssystemet i många fall hålla nere kostnaden för kontrollen. 

-Det är viktigt att vi fortsätter vårt arbete med att effektivisera kontrollen och på så sätt bidrar till en långsiktigt konkurrenskraftig näring, säger Eiríkur Einarsson chef för område Kontroll på Livsmedelsverket.

 Det finns även möjlighet för företagen att få del av de medel som Livsmedelsverket får för att sänka slakteriernas och vilthanteringsanläggningarnas avgifter. Dessa medel är inte direkt kopplade till avgiftssystemet men påverkar hur stor den slutliga avgiften blir.

- Flera olika saker påverkar hur stor avgiften blir. Vår målsättning är att systemet ska vara tydligt och transparent och även underlätta för småskalig slakt, säger Eiríkur Einarsson.

Effekter för livsmedelsföretag som inte är slakterier

Livsmedelsföretag som inte är slakterier eller vilthanteringsanläggningar får högre timtaxa från 2022, vilket i sin tur kan innebära högre avgifter. Det beror delvis på att Livsmedelsverket i det nuvarande systemet har använt anslagsmedel för att minska dessa företags avgifter, något som Livsmedelsverket inte längre får göra.

- Under hösten slutför vi arbetet med regeringsuppdraget. Det återstår att besluta om den slutliga utformningen och fördelningen av det statliga stödet till slakterier och vilthanteringsanläggningar.

  • De nya föreskrifterna om avgifter gäller från den 1 januari 2022.
  • Livsmedelsverket kontrollerar exempelvis äggpackerier, större mejerier, fiskanläggningar samt alla slakterier och vilthanteringsanläggningar i landet, totalt drygt 1 400 anläggningar.

Ytterligare upplysningar för journalister:
Livsmedelsverkets presstjänst 018-17 53 40

Anmäl dig här om du vill prenumerera på Livsmedelsverkets pressmeddelande:Prenumerera på nyheter