16 av 21 regioner har en beredskapsplan för sjukhusmåltiderna

2022-12-08

Måltiderna på sjukhus behöver fungera i både vardag och i händelse av kris. Livsmedelsverket har för första gången kartlagt hur beredskapen ser ut för måltiderna i Sveriges regioner, och det står klart att 16 av 21 regioner har en beredskapsplan för sin måltidsverksamhet.

Regionerna har kommit olika långt och arbetar delvis på olika sätt med beredskapsarbetet. I Livsmedelsverkets kartläggning svarade 16 av Sveriges 21 regioner att de har kris- och katastrofplaner, beredskapsplaner och/eller kontinuitetsplaner antingen för hela regionen eller för varje sjukhus/kök.

Livsmedelsverket kan konstatera att även om det finns beredskap för att upprätthålla sjukvård, är det inte säkert att det finns beredskap för att hålla igång verksamheten i köket.

–Synen på måltiderna inom vården behöver förändras. Måltiderna behöver ses som en naturlig del av vården, och som en viktig del i den medicinska behandlingen. Därför behöver tillgång till mat och vatten prioriteras högt i regionerna och vara en självklar del av beredskapsarbetet, säger Emelie Eriksson som är projektledare för Livsmedelsverkets kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg.

Stöd i beredskapsplaneringen för offentliga måltider

I kartläggningen nämnde tre regioner Livsmedelsverkets handbok som ett hjälpmedel i beredskapsarbetet. Handboken publicerades tidigare i höstas och togs fram av Livsmedelsverket för att stötta offentliga måltidsorganisationer i att ta fram en beredskapsplan. Avsikten med handboken är att den ska bli ett konkret verktyg och underlätta beredskapsarbetet för måltidsorganisationerna.

– Men för att måltider ska kunna serveras under en kris är det nödvändigt att måltidsverksamheten inkluderas i sjukhusens övergripande beredskapsplanering, säger Lena Björck som arbetar med beredskapsfrågor inom offentliga måltider på Livsmedelsverket.

Bakgrund

Livsmedelsförsörjning är ett av sju prioriterade områden i totalförsvarsplaneringen. Beredskap för att tillaga, servera och distribuera måltider till patienter på sjukhus är viktigt för att samhället ska fungera även vid samhällsstörningar.

Under 2021 kartlade Livsmedelsverket för första gången hur Sveriges 21 regioner arbetar med måltiderna på sjukhus. Syftet med Livsmedelsverkets kartläggning av måltidsverksamheten på sjukhus är att få en nulägesbild av regionernas måltidsverksamhet och att kunna följa utvecklingen över tid.

Begrepp

Beredskapsplan - samlar den övergripande beredskapsinformationen för måltids­verksamheten som beskriver vad som behöver göras för att verksamheten ska kunna upprätthållas över tid eller på ett mer generellt plan.

Kontinuitetsplan - kan beskriva rutiner för hur exempelvis elavbrott, problem med dricksvatten eller uteblivna livsmedelsleveranser ska hanteras.

Mer information för journalister

Livsmedelsverkets  pressjour 018-17 53 40