Därför höjs timtaxan

2020-08-17

Replik till Karin Ånösta, Ordförande i föreningen MatVärden Gävleborg, i Lantbrukets affärstidning, ATL, 14 augusti 2020.

Ett av Livsmedelsverkets uppdrag är att se till att vi har säker mat i Sverige. En viktig del i det arbetet är att kontrollera att lagar efterlevs.

Enligt den avgiftsförordning som beslutats av Sveriges regering och riksdag ska kontrollen av livsmedelsföretag bära sina egna kostnader. Tidigare har avgifterna varit lägre än kostnaden för kontrollen eftersom livsmedelskontrollen var organiserad så att företagens sammanlagda avgifter täckte kostnaderna för all kontroll. När vi nu har skiljt kontrollen av slakterier och vilthanteringsanläggningar från kontrollen av övriga livsmedelsföretag kan vi se att livsmedelsföretagen haft en avgift som inte har täckt kostnaderna. Därför höjs timtaxan.

I taxan ingår bland annat kostnader för personal, resor, provtagning, analyser, förberedelser, lokaler med mera - det vill säga allt som krävs för en god kontroll.

Vi har förståelse för att vissa livsmedelsföretag kan uppleva en höjning som ett hårt slag. Men genom att följa lagstiftningen kan företag påverka hur många timmar som behövs för kontrollen. Kontrollbehovet beror på vilka risker som finns i produktionen, hur mycket som produceras. Men även den så kallade erfarenhetsklassningen påverkar där de företag som i störst utsträckning följer lagstiftningen får färre antal kontrolltimmar och därmed lägre kostnad. Det är alltså fullt möjligt för mindre företag att få färre än 11 årliga kontrolltimmar, vilket också merparten har.

Eiríkur Einarsson,
Chef Område Kontroll Livsmedelsverket