Minnesanteckningar 23 november 2022

Minnesanteckningar från möte med Livsmedelsverkets samverkansgrupp med ideella organisationer om hållbar livsmedelskonsumtion

1.          Inledning och aktuella frågor

Annica Sohlström hälsar välkommen till mötet och ger en kort uppdatering av pågående processer.

  • Regeringsuppdrag Mål och indikatorer för en hållbar livsmedelskonsumtion (RUMI).
  • Nya NNR (nordiska näringsrekommendationer) förväntas publiceras i juni 2023.
  • Ny landsbygdsminister med landsbygdsfokus.
  • Vad innebär budgetpropositionen?

2.          Gemensamma målbilder

Anna-Karin Quetel, Livsmedelsverket, informerar om nästa steg i arbetet med gemensamma målbilder.

3.          Så mycket salt innehåller lunchen

Bettina Julin, Livsmedelsverket, ger en uppdatering från arbetet med regeringsuppdraget om åtgärder för minskat intag av salt och energitäta näringsfattiga livsmedel samt ger resultat från rapport om saltinnehåll i lunchrätter.

4.          Information om aktuella rapporter

Elin Ramfalk, Cancerfonden, berättar om informerar om Hjärt-Lungfondens och Cancerfondens gemensamma initiativ - Folkhälsa för alla.

5.          Information från Naturskyddsföreningen

Therése Ehrnstén, Naturskyddsföreningen, informerar om kampanjer 2023 och övrigt aktuellt inom området hållbar livsmedelskonsumtion.

6.          Information om pågående forskningsprojekt

Olga Grönvall Lund, Reformaten informerar om pågående arbete med nederländskt forskningsprojekt om dagligvaruhandelns kampanjer.

7.          Information om Livsmedelsverkets arbete med PFAS och bekämpningsmedel
Anneli Widenfalk, Livsmedelsverket informerar om Livsmedelsverkets arbete med bekämpningsmedel.

Emma Ankarberg, Livsmedelsverket informerar om PFAS i mat och dricksvatten samt kort om dioxin och PCB.

8.          Övriga frågor

Annica Sohlström informerar om Miljödepartementets remiss med förslag till regeringen i Miljömålsrådets årsrapport 2022 (dnr M2022/00493) och uppmuntrar mötesdeltagarna att ta del av och svara på remissen.

Mandatperioden för samverkansgruppen går ut vid årsskiftet. Livsmedsmedelsverket återkommer med förfrågan om förnyelse av mandatperiod.

 

Antecknat av                                                        Justerat

 

Helena Gyllenadler                                               Annica Sohlström

Senast granskad 2022-12-02