Behandling av personuppgifter i samband med undersökningen Vilka är användarna av Sök näringsinnehåll?

Du är inbjuden att delta i en studie som genomförs av Livsmedelsverket.

Målet med studien är att ta redan på i vilken roll användare besöker Sök näringsinnehåll. Resultatet kommer att användas som ett underlag för vilka målgrupper som skall ingå i en kommande undersökning där Livsmedelsverket ska utvärdera nuvarande Sök näringsinnehåll.

Personuppgiftsansvar

Livsmedelsverket är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsregler.

Du kan kontakta myndigheten angående behandlingen av dina personuppgifter:

Postadress: Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala
eller med e-post: livsmedelsverket@slv.se
Telefon växel: 018-175500

Om du vill utöva dina rättigheter eller har frågor eller synpunkter på personuppgiftsbehandlingen kan du vända dig till Livsmedelsverkets dataskyddsombud:
dataskyddsombud@livsmedelsverket.se

Ändamål och rättslig grund för behandlingen

Livsmedelsverket behandlar dina personuppgifter vid utskick av inbjudan, handläggning, genomförande samt uppföljning av studie.

Den rättsliga grunderna för behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse, artikel 6.1. e

Kategorier av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas är e-postadress och den roll man besöker Sök näringsinnehåll i (privatperson, yrkeskategori, student m.fl).

Känsliga personuppgifter behandlas inte.

Mottagare av personuppgifter

Utöver handläggare inom Livsmedelsverket får även myndigheternas leverantörer av IT-tjänst samt IT-drift och -förvaltning tillgång till personuppgifter för att utföra sina uppdrag.

Uppgifter som lämnas in Livsmedelsverket blir allmänna handlingar hos myndigheten och kan därmed begäras ut enligt tryckfrihetsförordningen. Om personuppgifter finns i en allmän handling kan de som begär ut denna ta del av dessa personuppgifter om personuppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Myndigheten gör alltid en sekretessprövning innan allmän handling lämnas ut.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Överföring av personuppgifter till tredje land kommer inte att ske.

Hur länge behandlas personuppgifterna?

Personuppgifter i allmänna handlingar bevaras och gallras i enlighet med arkivlagstiftningen, Riksarkivets föreskrifter och myndigheternas beslut om tillämpning av dessa föreskrifter.

Korrespondens av ringa eller tillfällig betydelse gallras vid inaktualitet.

Underlag i form av svar på enkäter vid undersökningar gallras efter det att resultat sammanställts och underlagen inte längre behövs i verksamheten. Detta sker under förutsättning att undersökningsfrågor samt sammanställning bevaras.

Undantaget från gallring är de personuppgifter som registreras i ärende i myndigheternas dokument- och ärendehanteringssystem. Dessa kommer att bevaras i myndigheternas arkiv.

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Du har även rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Senast granskad 2022-06-08