Behandling av personuppgifter i samband med deltagande i workshops kring användningen av Sök näringsinnehåll

Du är inbjuden att delta i en workshop som genomförs av Livsmedelsverket.

Målet med workshopen är att utvärdera hur tjänsten Sök näringsinnehåll fungerar idag för att kunna utveckla tjänsten.

Personuppgiftsansvar

Livsmedelsverket är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsregler.

Du kan kontakta myndigheten angående behandlingen av dina personuppgifter:

Postadress: Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala
eller med e-post: livsmedelsverket@slv.se
Telefon växel: 018-175500

Om du vill utöva dina rättigheter eller har frågor eller synpunkter på personuppgiftsbehandlingen kan du vända dig till Livsmedelsverkets dataskyddsombud:
dataskyddsombud@livsmedelsverket.se

Ändamål och rättslig grund för behandlingen

Livsmedelsverket behandlar dina personuppgifter vid utskick av inbjudan, handläggning, genomförande samt uppföljning av workshopen.

Den rättsliga grunderna för behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse, artikel 6.1. e

Kategorier av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas är personnummer. Varför personnummer samlas in går att läsa under rubriken presentkort. 

Känsliga personuppgifter behandlas inte.

Presentkort

Som tack för deltagande i workshopen erbjuds varje deltagare ett presentkort om 200 kr. Enligt gällande lagar och regler är Livsmedelsverket skyldig att lämna kontrolluppgifter för de deltagare som erhåller presentkort och för att kunna göra detta krävs deltagarens personnummer. Det går bra att delta i workshopen utan att lämna personnummer, då kommer inte presentkort att kunna delas ut.

Mottagare av personuppgifter

Utöver handläggare inom Livsmedelsverket får även myndigheternas leverantörer av IT-tjänst samt IT-drift och -förvaltning tillgång till personuppgifter för att utföra sina uppdrag.

Uppgifter som lämnas in Livsmedelsverket blir allmänna handlingar hos myndigheten och kan därmed begäras ut enligt tryckfrihetsförordningen. Om personuppgifter finns i en allmän handling kan de som begär ut denna ta del av dessa personuppgifter om personuppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Myndigheten gör alltid en sekretessprövning innan allmän handling lämnas ut.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Överföring av personuppgifter till tredje land kommer inte att ske.

Hur länge behandlas personuppgifterna?

Personuppgifter i allmänna handlingar bevaras och gallras i enlighet med arkivlagstiftningen, Riksarkivets föreskrifter och myndigheternas beslut om tillämpning av dessa föreskrifter.

Korrespondens av ringa eller tillfällig betydelse gallras vid inaktualitet.

Underlag i form av svar på enkäter vid undersökningar gallras efter det att resultat sammanställts och underlagen inte längre behövs i verksamheten. Detta sker under förutsättning att undersökningsfrågor samt sammanställning bevaras.

Undantaget från gallring är de personuppgifter som registreras i ärende i myndigheternas dokument- och ärendehanteringssystem. Dessa kommer att bevaras i myndigheternas arkiv.

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Du har även rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Senast granskad 2022-09-09