Tjänstedirektivet

Tjänstedirektivet anger vilka regler och villkor som ska gälla för företagare som vill etablera sig eller utföra tillfälliga tjänster på EU:s inre marknad. 

För att underlätta fri rörlighet i hela EU/EES-området (EU:s 28 medlemsländer samt Island, Liechtenstein och Norge) ska medlemsländerna ta bort tung och onödig byråkrati, förenkla administrationen för tjänsteleverantörer och stärka konsumenternas rättigheter.

Tillstånd, registreringar och godkännanden

Här har vi samlat information om de tillstånd, registreringar och godkännanden som krävs enligt EU-direktivet om tjänster på den inre marknaden, det så kallade tjänstedirektivet.

Observera att detta inte är en komplett lista över tillstånd. Du kan behöva ansöka om andra tillstånd för din verksamhet. Läs mer under Registrering, tillstånd, godkännande och anmälningar.

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

De flesta livsmedelsanläggningar behöver endast registreras hos den behöriga kontrollmyndigheten innan verksamheten startas.

Vilken typ av verksamhet det är och verksamhetens omfattning, till exempel produktionsvolym, avgör vilken kontrollmyndigheten är. Behörig kontrollmyndighet är vanligtvis miljö- och hälsoskyddsnämnden eller motsvarande i den kommun företagets anläggning finns, men för vissa anläggningar är det Livsmedelsverket och för livsmedelsföretagare inom primärproduktionen är det länsstyrelsen. Mer information finner du längst ner på sidan.

Vem som är behörig myndighet framgår av 23 § i Livsmedelsförordningen. 

Ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning

Krav på godkännande gäller vissa anläggningar där animaliska livsmedel hanteras, till exempel råa ägg, kött eller fisk, och som levereras till andra livsmedelsföretag. Från och med den 1 juli 2013 ska även anläggningar för produktion av groddar godkännas.

Bestämmelser som styr vilka anläggningar som ska godkännas finns i EU-förordningen om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung. 

Ansökan om godkännande av verksamhet - Lager för varor i transitering

Varor som är avsedda att konsumeras på Natos eller Förenta Staternas militära baser eller ombord på fartyg behöver inte uppfylla EU:s importkrav i avseende på folkhälsan. Ett lager för lagring av sådana varor måste vara godkänt av Livsmedelsverket.

Lager för varor i transitering ska ligga i en stängd byggnad vars in- och utgångar ska stå under ständig övervakning av den som ansvarar för verksamheten. Lagret ska också vara godkänt som livsmedelsanläggning i enlighet med livsmedelslagstiftningen.

Livsmedelsverket godkänner dessa lager och utövar tillsyn.

Ansökan om tillstånd att använda alternativa provtagnings- och kontrollförfaranden

Alternativa analysmetoder, som validerats enligt internationellt godkända protokoll, får användas av livsmedelsföretagaren efter tillstånd av kontrollmyndigheten vid anläggningen (antingen Livsmedelsverket eller kommunen). Särskild blankett saknas.

Ansökan om tillstånd att avliva fjäderfä på jordbruksanläggning

Livsmedelsföretagare får under vissa förutsättningar avliva fjäderfä på jordbruksanläggning. Tillstånd för avlivande på sådan anläggning meddelas av Livsmedelsverket efter ansökan. Särskild blankett saknas.

Ansökan om tillstånd att slakta hägnat vilt på ursprungsplatsen

Livsmedelsföretagare får under vissa förutsättningar slakta hägnade strutsfåglar och hägnade hjortdjur och vildsvin på ursprungsplatsen. Tillstånd för slakt på sådan plats meddelas av Livsmedelsverket efter ansökan. Särskild blankett saknas.

Ansökan om godkännande av vinproducenter för märkning av druvsort och årgång

Hit skickas ansökningar

Ansökningarna kan skickas via e-post till registratorn på Livsmedelsverket.

Om det måste vara underskrift på blanketten använder du postadressen:

Livsmedelsverket
Box 622
751 26 Uppsala

Senast granskad 2022-10-10