Rättelser till ändringar av EG-förordning 396/2005 Om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester

2021-10-29

Rättelse till Kommissionens förordning (EU) 2021/618 av den 15 april 2021 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för diklofop, fluopyram, ipkonazol och terbutylazin i eller på vissa produkter

Rättelse till kommissionens förordning (EU) 2021/616 av den 13 april 2021 om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för benalaxyl, benalaxyl-M, diklobenyl, fluopikolid, prokinazid och pyridalyl i eller på vissa produkter

Rättelse till Kommissionens förordning (EU) 2020/192 av den 12 februari 2020 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för prokloraz i eller på vissa produkter

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 396/2005