Rättelse till EU-förordning 2021/1110 Om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel

2021-10-06

Rättelse till Kommissionens förordning (EU) 2021/1110 av den 6 juli 2021 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för ametoktradin, bixafen, fenazakin, spinetoram, teflutrin och tienkarbazonmetyl i eller på vissa produkter

Rättelse till Kommissionens förordning (EU) 2021/1110 av den 6 juli 2021