Rättelse till EG-förordning 2022/63 Om livsmedelstillsatsen titandioxid

2022-01-28

Rättelse till kommissionens förordning (EU) 2022/63 av den 14 januari 2022 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller livsmedelstillsatsen titandioxid (E 171)