Komplettering av EU-förordning 2018/848 Om märkning av ekologiska produkter Kompletterad genom EU-förordning 2021/1342

2021-08-19

Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 med bestämmelser om den information som ska sändas av tredjeländer och av kontrollmyndigheter och kontrollorgan för tillsynen av deras erkännande enligt artikel 33.2 och 33.3 i rådets förordning (EG) nr 834/2007 när det gäller importerade ekologiska produkter och de åtgärder som ska vidtas vid utövandet av denna tillsyn

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1342