Komplettering av EU-förordning 2018/848 Om ekologisk produktion Kompl genom EU-förordningarna 2021/2304 och 2021/2306

2022-01-11

2021/2304 - om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 med regler om utfärdande av kompletterande certifikat som intygar att antibiotika inte har använts i ekologisk produktion av animalieprodukter för export

2021/2306 - om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 med regler om offentlig kontroll avseende sändningar med ekologiska produkter och produkter under omställning som är avsedda för import till unionen och om kontrollintyget

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848

Se också "Mer information" - nås genom ovanstående länk;
2021/2307 - om fastställande av regler om dokument och anmälningar som krävs för ekologiska produkter och produkter under omställning som är avsedda för import till unionen

2021/2325 - om upprättande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848, av förteckningen över tredjeländer och förteckningen över kontrollmyndigheter och kontrollorgan som har erkänts i enlighet med artikel 33.2 och 33.3 i rådets förordning (EG) nr 834/2007 med avseende på import av ekologiska produkter till unionen