Komplettering av EU-förordning 2017/625 Om officiella laboratorier och offentlig kontroll Kompletterad av EU-förordning 2021/1353

2021-08-27

Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller i vilka fall och på vilka villkor behöriga myndigheter får utse officiella laboratorier som inte uppfyller villkoren för alla de metoder som de använder vid offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1353