Kompl av EU-förordning 1308/2013 Om ursprungs- och geografiska beteckningar inom vinsektorn Kompletterad genom EU-förordning 2019/33

2019-01-11

Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller ansökningar om skydd av ursprungsbeteckningar, geografiska beteckningar och traditionella uttryck inom vinsektorn, invändningsförfarandet, begränsningar i fråga om användning, ändringar av produktspecifikationer, avregistrering av skydd samt märkning och presentation

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/33