EU-förordning 2022/741 Samordnat flerårigt kontrollprogram för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel

2022-05-19

Om ett samordnat flerårigt kontrollprogram för unionen för 2023, 2024 och 2025 för att säkerställa att gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester följs och för att bedöma konsumenternas exponering för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel av vegetabiliskt och animaliskt ursprung samt om upphävande av genomförandeförordning (EU) 2021/601