EU-förordning 2022/1345 Om registrering och godkännande av anläggningar för djurhållning med landlevande djur mm

2022-08-18

Om bestämmelser för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller registrering och godkännande av anläggningar för djurhållning med landlevande djur och anläggningar för insamling, produktion, bearbetning eller lagring av avelsmaterial