EU-beslut 2022/679 Bevakningslista över ämnen och föreningar som inger betänkligheter i dricksvatten

2022-05-02

Om upprättande av en bevakningslista över ämnen och föreningar som inger betänkligheter i dricksvatten i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/2184