Ändringar av EG-förordning 396/2005 Om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel

2022-08-15

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2022/1290 av den 22 juli 2022 - om ändring av bilagorna II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för ametoktradin, klormekvat, dodin, nikotin, profenofos och Spodoptera exigua multikapsid kärnpolyedervirus (SeMNPV) isolat BV-0004 i eller på vissa produkter

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2022/1321 av den 25 juli 2022 - om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för fluoridjoner, oxifluorfen, pyroxsulam, kinmerak och sulfurylfluorid i eller på vissa produkter

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2022/1324 av den 28 juli 2022 - om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för bensovindiflupyr, boskalid, fenazakin, fluazifop-P, flupyradifuron, fluxapyroxad, fosetylaluminium, isofetamid, metaflumizon, pyraklostrobin, spirotetramat, tiabendazol och tolklofosmetyl i eller på vissa produkter