Ändring av EU-förordning 668/2014 Om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel Ändrad genom EU-förordning 2022/892

2022-06-15

Om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel