Ändring av EU-förordning 664/2014 Om skydddade beteckningar regler om ursprung m m Ändrad genom EU-förordning 2022/891

2022-06-15

Om ändring av delegerad förordning (EU) nr 664/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 vad gäller fastställandet av unionssymboler för skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteckningar och garanterade traditionella specialiteter och vad gäller vissa regler om ursprung, vissa procedurregler och vissa kompletterande övergångsbestämmelser