Ändring av EU-förordning 609/2013 Om livsmedel för särskilda grupper Ändrad genom EU-förordning 2023/439

2023-03-09

Om ändring av bilagan till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 för att tillåta att nikotinamidribosidklorid används som niacinkälla i livsmedel för speciella medicinska ändamål och i komplett kostersättning för viktkontroll