Ändring av EU-förordning 609/2013 Om ämnen som får tillsättas i modersmjölksersättning mm Ändrad genom EU-förordning 2021/571

2021-04-08

Om ändring av bilagan till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller förteckningen över ämnen som får tillsättas i modersmjölksersättning, tillskottsnäring, beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/571