Ändring av EU-förordning 396/2005 Om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester Ändrad genom EU-förordning 2021/1810

2021-10-21

Om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för cyprodinil i amerikanska blåbär, amerikanska tranbär, vinbär och krusbär

Kommissionens förordning (EU) 2021/1810