Ändring av EU-förordning 231/2012. Om livsmedelstillsatser. Ändrad genom EU-förordning 2018/75

2018-01-23

Om ändring av bilagan till förordning (EU) nr 231/2012 om fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller specifikationerna för mikrokristallin cellulosa (E 460 (i))

Kommissionens förordning (EU) 2018/75