Ändring av EU-förordning 231/2012 Om förekomst av etylenoxid i livsmedelstillsatser Ändrad genom EU-förordning 2022/1396

2022-08-18

Om ändring av bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 om fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller förekomst av etylenoxid i livsmedelstillsatser