Ändring av EU-förordning 206/2010 Om sändningar av färskt kött från Förenade kungariket till unionen Ändrad genom EU-förordning 2020/2204

2021-01-11

Om ändring av bilagorna I och II till förordning (EU) nr 206/2010 vad gäller införande av Förenade kungariket och dess kronbesittningar i förteckningarna över tredjeländer, områden eller delar därav från vilka det är tillåtet att föra in vissa djur och färskt kött till unionen

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2204