Ändring av EU-förordning 2021/405 Om import av högförädlade produkter Ändrad genom EU-förordning 2023/514

2023-03-21

Om ändring av genomförandeförordning (EU) 2021/405 vad gäller högförädlade produkter, förteckningen över tredjeländer med en godkänd kontrollplan och upptagandet av Moldavien på förteckningen över tredjeländer från vilka sändningar av ägg avsedda att släppas ut på marknaden som ägg av klass A får föras in till unionen