Ändring av EU-förordning 2021/405 Om förteckningar över länder vid import Ändrad genom EU-förordning 2022/34

2022-01-17

Om ändring av bilagorna III, VIII, IX och XI till genomförandeförordning (EU) 2021/405 vad gäller förteckningarna över tredjeländer eller regioner i tredjeländer från vilka visst frilevande fjädervilt avsett att användas som livsmedel, sändningar av vissa musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor, vissa fiskeriprodukter samt grodlår och snäckor får föras in till unionen, och om upphävande av beslut 2007/82/EG

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/34