Ändring av EU-förordning 2021/405 Om förteckning över tredjeländer och import till unionen Ändrad genom EU-förordning 2021/606

2021-04-16

Om ändring av bilagorna I, IV–XIII och XVI till genomförandeförordning (EU) 2021/405 vad gäller poster för Belarus och för Förenade kungariket och dess kronbesittningar Guernsey, Isle of Man och Jersey i förteckningarna över tredjeländer eller regioner i dessa från vilka vissa djur och varor som är avsedda att användas som livsmedel får föras in till unionen

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/606

Förenade kungariket - Storbritannien