Ändring av EU-förordning 2021/404 Om import av produkter av animaliskt ursprung Ändrad genom EU-förordning 2021/1977

2021-11-18

Om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Förenade kungariket i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1977