Ändring av EU-förordning 2021/404 Om import av fjäderfäkött från Botswana Ändrad genom EU-förordning 2021/1692

2021-09-24

Om ändring av bilagorna V, XIV och XV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Botswana i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött och köttprodukter från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1692