Ändring av EU-förordning 2021/404 Om import av fjäderfä Ändrad genom EU-förordning 2022/1040

2022-07-05

Om ändring av bilagorna VI och XV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller förteckningarna över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka vissa fåglar i fångenskap och avelsmaterial från fåglar i fångenskap och köttprodukter från fjäderfä får föras in till unionen