Ändring av EU-förordning 2021/404 Om förteckning gällande import av fjäderfä Ändrad genom EU-förordning 2022/80

2022-01-21

Om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Förenade kungariket i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen