Ändring av EU-förordning 2019/626 Om vissa djur och varor från Förenade kungariket till unionen Ändrad genom EU-förordning 2020/2209

2021-01-11

Om ändring av bilagorna I, II och III till genomförandeförordning (EU) 2019/626 vad gäller införande av Förenade kungariket och dess kronbesittningar i förteckningen över tredjeländer eller regioner i dessa från vilka det är tillåtet att föra in vissa djur och varor som är avsedda att användas som livsmedel till Europeiska unionen

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2209