Ändring av EU-förordning 2019/1793 Om tillfällig ökning av offentlig kontroll och nödåtgärder vid import Ändrad genom EU-förordning 2021/1900

2021-11-08

Om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/1793 om tillfällig ökning av offentlig kontroll av och nödåtgärder avseende införsel till unionen av vissa varor från vissa tredjeländer och genomförande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2017/625 och (EG) nr 178/2002

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1900