Ändring av EU-förordning 2017/625 och 853/2004 Om offentlig kontroll Ändrad genom EU-förordning 2021/1756

2021-10-12

Om ändring av förordning (EU) 2017/625 vad gäller offentlig kontroll av djur och produkter av animaliskt ursprung som exporteras från tredjeländer till unionen i syfte att säkerställa efterlevnad av förbudet mot viss användning av antimikrobiella medel och förordning (EG) nr 853/2004 vad gäller direkta leveranser av kött från fjäderfä och hardjur

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625

Förordning (EU) 2017/625 kompletteras av flera delegerade akter och genomförandeakter. Dessa akter är upplagda som egna sidor på Livsmedelsverkets webbplats för gällande lagstiftning.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1756

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 853/2004