Ändring av EU-förordning 2017/2470 Om unionsförteckning över nya livsmedel Ändrad genom EU-förordning 2021/1974 och 2021/1975

2021-11-18

EU-förordning 2021/1974 - Om godkännande för utsläppande på marknaden av torkad frukt av Synsepalum dulcificum som ett nytt livsmedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470

EU-förordning 2021/1975 - Om godkännande för utsläppande på marknaden av Locusta migratoria i fryst och i torkad form samt i pulverform som ett nytt livsmedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470

Kommissionens genomförandeförordning 2021/1974 och 2021/1975. Båda ändringarna finns  på sidan, Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470