Ändring av EU-förordning 142/2011 Om import till unionen av animaliska biprodukter Ändrad genom EU-förordning 2021/1891

2021-11-02

Om ändring av bilagorna XIV och XV till förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller import till och transitering genom unionen av animaliska biprodukter och framställda produkter

Kommissionens förordning (EU) 2021/1891