Ändring av EU-förordning 142/2011 Om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter Ändrad genom EU-förordning 2021/1925

2021-11-10

Om ändring av vissa bilagor till förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller kraven för utsläppande på marknaden av vissa insektsprodukter och anpassningen av en inneslutningsmetod

Kommissionens förordning (EU) 2021/1925