Ändring av EG-förordning 669/2009 Om offentlig kontroll av import av vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung Ändrad genom EU-förordning 2019/35

2019-01-11

Om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 när det gäller strängare offentlig kontroll av import av visst foder och vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/35