Ändring av EG-förordning 396/2006 Om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester Ändrad genom EU-förordning 2022/78

2022-01-21

Om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för dazomet, hexytiazox, metam och metylisotiocyanat i eller på vissa produkter

Kommissionens förordning (EU) 2022/78