Ändring av EG-förordning 396/2005 Om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester Ändrad genom EU-förordning 2023/198

2023-02-08

Om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för abamektin i eller på vissa produkter