Ändring av EG-förordning 396/2005 Om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester Ändrad genom EU-förordning 2022/93

2022-01-27

Om ändring av bilagorna II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för akrinatrin, fluvalinat, folpet, fosetyl, isofetamid, pepinomosaikvirus, stam EU, milt isolat Abp1, pepinomosaikvirus, stam CH2, milt isolat Abp2, spinetoram och spirotetramat i eller på vissa produkter