Ändring av EG-förordning 396/2005 Om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester Ändrad genom EU-förordning 2022/566

2022-04-20

Om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för flutianil i eller på vissa produkter